Featured

รองผู้ว่าฯ ติดตามความคืบหน้า ข่วงหลวงเวียงแก้ว

4 Nov , 2016  

14956615_10209847188909386_7690683116806622363_n

เมื่อวันที่ 3 พฤษจิกายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ครั้งที่ 3/2559

Home

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว

14 Sep , 2016  

CMLOGO

  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น๑๐๐,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านห้าพันบาทถ้วน)                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท                  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                  ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                  ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                  ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด                  ๖. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดเชียงใหม่                  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ                  ๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ […]

, ,

Content

เสวนามุมมองใหม่ “ฑัณฑสถานหญิงจากจดหมายเหตุ” เพื่อพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

30 Aug , 2016  

18395

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เดินหน้าโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว จัดเสวนา “ข้อมูลและมุมมองใหม่ กับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) จากงานจดหมายเหตุ” เพื่อการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว” ที่หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และนิทรรศการ “เรื่องราวความทรงจำ หลังกำแพง” ตั้งแต่ 27 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2559 ที่ บริเวณกำแพงทัณฑสถานด้านทิศตะวันออก

, , , ,

Content

ความคืบหน้าในการรื้อถอนก่อนพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

19 Aug , 2016  

S__10166442

ความคืบหน้าในการรื้อถอน ทัณฑ์สถานหญิง เก่า หลังจากเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาได้มีพิธี บำเพ็ญบุญกุศลเปิด “โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว” เพื่อความเป็นสิริมงคลฉลองเชียงใหม่ 720 ปีสู่เมืองมรดกโลก โดยในวันนี้ทางผู้รับเหมาที่ได้รับมอบหมายได้ทำการรื้อถอน อาคารต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ด้านใน โดยเริ่มรื้อถอนอาคารขนาดเล็กก่อน จากนั้นก็จะเริ่มรื้อถอนในอาคารที่วางแผนไว้ ซึ่งความคืบหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วตามภาพ ที่ปรากฏ

, , ,

Content, Featured

พิธีทำบุญตักบาตร ก่อนรื้อถอน ข่วงหลวงเวียงแก้ว

9 Aug , 2016  

IMG_0990

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานบำเพ็ญบุญกุศลเปิด ”โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว” เพื่อความเป็นสิริมงคลฉลองเชียงใหม่ 720 ปีสู่เมืองมรดกโลก พร้อมนำผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน 59 รูป นำโดย พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงทำหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ โดยในช่วงสายได้ประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้งสื่ พีธีสวดถอน โดยเกจิอาจารย์ ชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ 9  รูป โดยเกจิอาจารย์ได้สวดถอดถอน ตามจุดสำคัญต่างๆพร้อมเป็นตัวแทนในการทุบเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย พร้อม่ทั้งร่วมเจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมมากมาย ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การฟ้อนอวยพรขันดอก การฟ้อนร่วมบารมีนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ภายด้านนอกยังมีกาดมั่ว การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองให้ผู้ที่ร่วมงานได้เลือกชม  นอกจากนั้นยังได้เชิญชวนให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผุ้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมสถานที่บริเวณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  พร้อมอนุญาติให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะมีการทุบรื้อถอนต่อไป

, , , ,

Content

ได้ข้อสรุป ! ผู้รับเหมาเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รอบเวียงแก้ว

2 Aug , 2016  

IMG_9967-2

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) จำนวน 36 หลัง ด้วยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งผู้ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ภู่เจริญไพศาล โดยมีระยะเวลาดำเนินการรื้อถอน 90 วัน ซึ่งในเวลานี้ ทางผู้ที่ได้รับมอบหมายกำลังลื้อถอนอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในระยะเริ่มต้นจะทำการรื้อถอนอาคาร บ้านไม้  โดยรอบก่อนที่จะทำการรื้อถอนในระยะต่อไป 

, , ,

Content, Featured

หัวหน้าสำนักงาน จ.เชียงใหม่ นำผู้สนใจร่วมประมูล ดูพื้นที่ก่อนประมูลจริงวันที่ 8 นี้

7 Jul , 2016  

S__9142290

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล ซื้อขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ (เดิม) เข้าชมพื้นที่โดยรอบ ก่อนที่จะมีการประมูลขายทอดตลาด ด้วยการเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. โดยจะเริ่มการประมูลในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ที่สนใจประมูลกว่า 15 ราย เข้าร่วมชมสถานที่

, , , ,

Content, Featured

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเร่งหาผู้รื้อถอนอาคาร ทันฑสถานหญิง

30 Jun , 2016  

S__9060567

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายสำเริง  ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ขั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวาระเร่งด่วนในการจัดหาผู้ที่รื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ โดยได้ประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล ติดต่อซื้อขายเอกสารประกาศขายทอดตลาดและผังอาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยจะปิดการซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด ในวันที่ 5 กรกฏาคม นี้

, ,

Featured

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประมูลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคาร ทัณฑสถานหญิง (เดิม)

16 Jun , 2016  

CMLOGO

จังหวัด เชียงใหม่ ประกาศ เรื่องจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ (เดิม) โดยมีความประสงค์ที่จะรื้อถอนและจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและอาคารในพื้นที่ โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา ราคากลางในการเริ่มประมูล เป็นเงินจำนวน 710,812 บาท ในการเสนอราคาครั้งถัดๆไปต้องเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยทำการรื้อถอนเฉพาะสิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ (เดิม)รวมถึงการขุดฐานราก อาคาร รางระบายน้ำ ลานคอนกรีตทั้งหมด และปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย รวมจำนวน 36 หลัง  โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด และผังอาคาร ในราคาชุดละ 500 บาท ณ งานพัสดุ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 ทุกวันในเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งกำหนดวันเวลารับฟังคำชี้แจงและดูอาคาร สถานที่ ในวันที่ 6 กรกฏาคม […]

, ,