คณะทำงาน

spd_20130512191931_b

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและตัวแบบการพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนที่จะพิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้วเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คงไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน จึงยกเลิกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 และแต่งตั้งคณะกรรมการข่วงหลวงเวียงแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดังนี้

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                                                                 ประธานกรรมการ

2.รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์)                  รองประธานกรรมการ

3.นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่                                                               กรรมการ

4.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                            กรรมการ

5.นายชัยธวัช       เสาวพนธ์                                                                       กรรมการ

   ประธานอนุกรรมการวางแผนและประสานงานการพัฒนาพิงคนคร

6.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่                                                กรรมการ

7.คลังจังหวัดเชียงใหม่                                                                               กรรมการ

8.ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่                                             กรรมการ

9.ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่                                                                           กรรมการ

10.หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ                                กรรมการ

     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่

11.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่                     กรรมการ

12.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่                                                                   กรรมการ

13.พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่                                                                   กรรมการ

14.นายสืบพงษ์  จรรย์สืบศรี  รองคณบดีสถาปัตยกรรม                            กรรมการ

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

15.นางสาวอิสรา  กันแตง อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม                  กรรมการ

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

16.นายอำเภอเมืองเชียงใหม่                                                                      กรรมการ

17.ผู้อำนวยการสำนักการช่าง  เทศบาลนครเชียงใหม่                               กรรมการ

18.นางสุวารี  วงค์กองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง         กรรมการ

      เทศบาลนครเชียงใหม่

19.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่                                                         กรรมการและ เลขานุการ

20.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                      กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

      สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

21.นายจรูญ  ปงหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ               กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

     กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.วางแผนและกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว

2.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้วแก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.ประสานงาน กำกับ และติดตามการพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว

4.จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว

5.ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558

นาย ปวิณ  ชำนิประศาสตร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่